Logo of LLMC Digital present on all screens.  Clicking here will always return to Homepage
A 501 (c)(3) nonprofit committed to ‘saving the law’
prd server 3Book Bag
Description and Holding Information
1910-29, Hersiene wette van die Unie van Suid-Afrika = Revised Statutes of the Union of South Africa (6 volumes)
Description not available.
Title:   Hersiene wette van die Unie van Suid-Afrika ... 1910-[1929] : ... tesame met "De Zuid-Afrika Wet," 1909, en sekere stukke uitgegee van staatswee en wat krag van wet het binne die Unie (met wysigings tot en met 1933) Uitgegge op las van die Departement van justisic = Revised statutes of the Union of South Africa ... 1910-[1929] ... together with the South Africa Act, 1909, and certain instruments issued by the Crown and having the force of law within the Union (with amendments up to and including 1933) / published by authority by the Department of Justice.
OCLC Number:   887371267
Available Volumes
NameFiche CountOnlinePaper Backup
Deel\Volume 1, 1910-1912YesNo
Deel\Volume 2, 1913-1916YesNo
Deel\Volume 3, 1917-1920YesNo
Deel\Volume 4, 1921-1924YesNo
Deel\Volume 5, 1925-1926YesNo